logo_Ieme.jpg

OJBS De Ieme

Samen het leven leren, samen leren leven

We zijn een Jenaplanschool. Op onze school bereiden we kinderen voor op het leven. We willen bereiken dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfbewuste ondernemende mensen die kunnen plannen en samenwerken, mensen die iets kunnen creëren en hun ideeën kunnen delen. We nemen kinderen serieus. De kernwaarden eigen-wijs, nieuwsgierig en vertrouwen vormen het pedagogisch kompas van alle betrokkenen bij onze school. Deze geven richting aan ons handelen en zijn uitgangspunt bij beslissingen die worden genomen.

Op onze school wordt gewerkt vanuit de basisprincipes van het Jenaplanonderwijs. Deze doen recht aan de ontwikkeling van het kind zodat het zich kan ontplooien in de samenleving. Alle betrokkenen (kinderen, ouders, stamgroepleiders, stagiaires, onderwijsondersteunend personeel, etc.) handelen vanuit onze kernwaarden.

We hebben vertrouwen

We zijn eigen-wijs

We zijn nieuwsgierig

Basisactiviteiten

We doen het samen

Hier werken we de komende

vier jaar aan